Voorjaarsnota 2022 - Marjolein Vulpes VVD

Met de begroting 2023 gaan we het tweede jaar in van dit college. Voor onze liberale volkspartij een mooi moment om te kijken of we de goede kant op gaan met dit nieuwe college. Met het collegeprogramma en het werken met een raadswerkprogramma hebben we de eerste stappen gezet richting een nieuwe manier van samenwerking. Hoewel het op dit moment nog steeds veel op de oude manier lijkt.

Voorzitter

Met de begroting 2023 gaan we het tweede jaar in van dit college. Voor onze liberale volkspartij een mooi moment om te kijken of we de goede kant op gaan met dit nieuwe college. Met het collegeprogramma en het werken met een raadswerkprogramma hebben we de eerste stappen gezet richting een nieuwe manier van samenwerking. Hoewel het op dit moment nog steeds veel op de oude manier lijkt.

Graag begin ik met een anekdote, zoals jullie allemaal weten was mijn vader een gastarbeider en ben ik opgegroeid tussen gezinnen waarvan de vader heel traditioneel ook in de fabriek werkte. Als jong meisje kwam ik met allerlei culturen in aanraking dat vond ik destijds normaal, achteraf bezien is het een waardevolle ervaring geweest. Mijn moeder vond het heel erg belangrijk dat wij goed Nederlands spraken dus bij ons thuis werd naast af en toe Italiaanse les vooral Nederlands gesproken. Absoluut geen Gronings!

Op school mochten wij in de klas ook geen Gronings spreken. Maar op maandag mochten we altijd vertellen wat we in het weekend hadden gedaan. Een van mijn klasgenoten vertelde in het Gronings dat hij Eerappels had gegeten. De juf zette hem op de gang. Ik was hier zo van onder de indruk dat ik thuis vertelde dat er een buitenlands jongetje bij mij in de klas zat en dat hij over eerappels had verteld. Eigenlijk de wereld op zijn kop omdat ik zelf het buitenlandse kind was, maar zo zag ik dat zelf dus helemaal niet. Het is maar net hoe je er mee omgaat.

De huidige geopolitieke situatie die is ontstaan zorgt bij deze begroting voor meer onzekerheden dan in het verleden. Voor onze inwoners is het belangrijk dat wij los gezien van het politieke spel en het bijbehorende theater, waar voor hun geld en hun stem bieden. En dat wij het geld dat door hardwerkende Midden-Groningers wordt opgebracht goed besteden aan wat echt nodig is.

In het licht van deze begroting willen wij vier onderwerpen uitlichten:

-        Energiekosten

-        Leefbaarheid

-        Werkgelegenheid

-        Wonen

 

Energiekosten:

Natuurlijk ligt de grootste taak hiervoor in Den Haag bij onze landelijke politici, wij zien nu dat de laagste inkomens worden gecompenseerd. Maar maken ons zorgen over de midden inkomens die geen recht hebben op toeslagen. De prijsplafonds zorgen voor rust vanaf 2023 maar niet alleen onze inwoners ook ondernemingen hebben last van de hoge energiekosten. Hoe kunnen wij vanuit de gemeente extra bijdragen aan het in stand houden van de levensvatbare ondernemingen. We roepen het college dan ook op om in kaart te brengen welke ondernemingen op dit moment in zwaar weer zitten en in gesprek te gaan om te onderzoeken wat er nodig is om deze ondernemingen te ondersteunen.

Leefbaarheid:

Leefbaarheid is een belangrijk thema voor onze partij, wij zijn blij met de extra investeringen die worden gedaan in het openbaar groen en de openbare ruimte. Uit de brede welvaartsmonitor blijkt onder andere dat de waardering voor het onderhoud van paden en plantsoenen van de woonomgeving impact hebben op de tevredenheid met het leven. Daarnaast is door voorgaande colleges flink bezuinigt op onderhoud. We hebben gewoon een taakstelling om wegen en kunstwerken goed te onderhouden. Dat heeft niet alleen te maken met aantrekkelijkheid maar ook met veiligheid en bereikbaarheid.

Deze door ons zeer gewenste investering draagt dus niet alleen bij aan het welzijn van onze inwoners maar maakt onze gemeente ook aantrekkelijker voor investeringen en toerisme. Laten we trots zijn op onze mooie gemeente en hierin investeren!

Werkgelegenheid:

Bij werkgelegenheid denken we direct aan ondernemers. Bedrijvigheid en innovatie zorgt voor banen. Dit maakt Midden-Groningen welvarender. Op dit moment lopen onze bedrijventerreinen vol en zijn we op zoek naar nieuwe locaties voor nieuwe bedrijven. Daarbij is participatie essentieel, we hebben in het dossier A7/N33 gezien wat er gebeurt als we dit in gezamenlijkheid met de provincie niet goed oppakken. We roepen het college op om dit voortvarend en in samenwerking goed op te pakken.

Ook bij het  aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken verwachten wij dat ons college actief de samenwerking te zoekt met ondernemers. Want waarom het wiel zelf uitvinden als je ook gebruik kunt maken van de kennis van ervaringsdeskundigen.

Kortgeleden zag ik een onderzoek waar ik zelf in ieder geval erg van schrok waarin een alleenstaande parttime werkende ouder werd vergeleken met een alleenstaande full time werkende ouder. Onder de streep had de parttime werkende een beter inkomen dan de volledig werkende medewerker. Als het aan onze partij ligt wordt dit nu echt aangepakt. Werken moet lonen.

Wonen:

Onze fractie vind een bereikbaar Midden-Groningen waarnaast het ook prettig wonen is belangrijk. We zien dat Lefier en het Groninger Huis druk bezig zijn om hun woningbestand te vernieuwen en te verbeteren en daarnaast wordt er op sommige plekken volop nieuw gebouwd. Maar we missen nog de woningbouwplannen in de omliggende dorpen. En zouden graag zien dat daar meer ruimte voor komt. Voor ouderen is het soms onmogelijk om in hun eigen dorp of de nabijheid hiervan te blijven wonen. Terwijl er wel locaties en initiatieven zijn. Vaak wordt dan verwezen naar de provincie omdat de provincie dat niet zou willen. Daarom dienen wij deze motie in.

Ik weet uit ervaring dat de provincie best wel mee wil denken als aan de plannen een goede onderbouwing ten grondslag ligt. Wij roepen het college dan ook op om in ieder geval als bestuur of ambtelijk in gesprek te gaan met de provincie mochten deze plannen in het buitengebied liggen.

Daarnaast moet er ook voldoende aandacht zijn voor de verschillende doelgroepen.

Rest mij nog iedereen te bedanken die dit jaar heeft bijgedragen aan deze begroting. Het resultaat mag er wezen. Dank!