Voorjaarsnota 2022 - Marjolein Vulpes VVD

Vandaag behandelen we de voorjaarsnota, en misschien is het niet gebruikelijk maar ik wil toch graag zeggen dat ik trots ben, trots dat ik hier als volksvertegenwoordiger mag staan.

Vandaag behandelen we de voorjaarsnota, en misschien is het niet gebruikelijk maar ik wil toch graag zeggen dat ik trots ben, trots dat ik hier als volksvertegenwoordiger mag staan.

En daarmee ben ik niet alleen volksvertegenwoordiger voor degenen die op de VVD hebben gestemd (zoals u weet waren dat er niet zoveel..). Nee op het moment dat ik ben benoemd, werd ik volksvertegenwoordiger voor al onze inwoners en voorzitter zoals ik al heb gezegd daar ben ik trots op.

Vooral ook nu ik hier sta nadat ik de laatste wens van mijn moeder heb vervuld, tijdens de laatste reis heb ik vaak aan haar wijze woorden en lessen gedacht.

Lieverd ga uit van je eigen kracht, en denk eraan ‘wie goed doet, goed ontmoet’

Niemand wil afhankelijk zijn, help mensen om in hun eigen kracht te komen, zoek uit wat ze hiervoor nodig hebben

Als het even niet goed gaat kun je altijd hier komen, maar… als het nodig is geef je jezelf een schop onder de kont en zet je schouders eronder. Want  ………..           van bij de pakken neerzitten is nooit iemand beter geworden. Ook niet door voor iedereen een apart hokje te bedenken en ze daar in te stoppen. 

Iedereen verdient een gelijke behandeling en dezelfde kansen waar ze ook vandaan komen en hoe ze eruit zien dat moet niets uitmaken. Inclusiviteit is voor mij niet voor iedere bevolkingsgroep of minderheid een eigen dag en hun eigen feestje maar juist de verbinding zoeken en niet de nadruk leggen op de verschillen.

En dat gun ik ook onze inwoners een overheid die ervoor zorgt dat ze een stapje verder kunnen komen en de hulp krijgen die nodig is om op eigen benen te staan. 

De lessen en kernwaarden vind ik ook terug bij de VVD en die koester ik. 

Maar nu gaan we verder naar de voorjaarsnota

Als eerste wil ik de ambtelijke organisatie complementeren met de samenstelling van de stukken. Deze beleidsarme voorjaarsnota geeft een doorkijkje waarbij het jaar 2026 als een donkere wolk boven de begroting hangt. 

Daarnaast leven we in roerige tijden waarin we met meerdere crises te maken hebben. Crises die ons allen raken. Maar er zijn ook ontwikkelingen die een positief effect op onze begroting hebben zoals de BUIG en de grondexploitatie van het Rengerspark. En bij het laatste wil ik toch de complimenten geven aan de medewerkers want natuurlijk is er een gunstige markt maar mede dankzij hun inzet creëren we een gunstig vestigingsklimaat.

De komende jaren laat een positieve ontwikkeling zien met dit jaar een positief resultaat van na verwerking van de meicirculaire van ruim 4,5 miljoen in 2022. Hierna loopt het positieve saldo op met toch een vrij abrupte daling in 2026. 

Zoals u weet heeft de VVD ambities maar wel realistische ambities die ook haalbaar moeten zijn vanuit een solide en financieel gezonde basis. 


Voor ons ligt nu dus een beleidsluwe voorjaarsnota aangevuld met de meicirculaire die gunstiger uitpakt dan van tevoren verwacht. 

Daarnaast nodigt het college ons uit om onze overwegingen en aandachtspunten mee te geven. Op dit uitnodiging gaan wij graag in.

Wij doen dit aan de hand van drie thema’s:

- Participatie en dienstverlening

- Wonen en omgeving

- Gemeenschappelijke regelingen en financiën

Het zal u niet verassen dat wij per thema een aantal vragen hebben:

Dienstverlening:

Voor onze fractie is dienstverlening en het betrekken van onze inwoners een belangrijk thema. Wij zien ook bij de stukken dat hier al onderzoek naar is gedaan en het is ook een van de speerpunten van deze nieuwe raad en het college. 

Maar met alleen onderzoeken en bewustwording zijn we er natuurlijk niet. Het belangrijkste is hoe er gehandeld gaat worden. Wij zijn ook realistisch en verwachten echt geen 100 % tevreden inwoners maar verwachten wel dat hiernaar gestreefd wordt. Die mindset is er bij de medewerkers in de organisatie, echter als zij tegen bepaalde zaken aanlopen moeten zij ook de gelegenheid hebben en ruimte hebben om zaken aan te pakken. Een flexibele gemeente, die bij de behoeften van haar inwoners past. 

Daarom hebben wij de volgende vragen:

Wat ons opvalt is dat het regelmatig misloopt bij langer lopende dossiers, omdat de aanvrager in het duister tast over de voortgang van zijn dossier en niet goed op de hoogte wordt gehouden. Graag willen wij weten hoe dit opgepakt wordt en welke verbetervoorstellen hiervoor zijn?

In de frontoffice of zoals het nu heet KCC  gaat de communicatie goed en zien we in het onderzoek veel tevreden reacties. Doordat men door de digitalisering veel dingen zelf kunnen regelen, zijn de gevallen die meer tijd vereisen maatwerk geworden. Wij krijgen vaak reacties van inwoners en ondernemers die met de backoffice te maken hebben. Daarbij valt op dat het vaak niet mogelijk is om zelf contact op te nemen met de behandelend ambtenaar. En dat het lang duurt voordat men weet waar men aan toe is. Dit is in ieder geval een van de onderdelen waar wij vanuit onze fractie graag verbetering in zien. Het belangrijkste is afspraken nakomen en contact opnemen op het moment dat de afhandeling toch langer gaat duren. Je zult verrast zijn hoeveel mensen al tevreden zijn met dit antwoord omdat ze dan weten dat er wel aan gewerkt wordt. 

Participatie

Participatie lijkt bijna een wondermiddel, als we dit geregeld hebben dan gaat alles goed. Maar ook hier ziet de VVD graag realistische verwachtingen. Vanuit de organisatie is er veel aandacht voor participatie en het betrekken van inwoners en ook bij onze inwoners leeft deze wens. Maar niet alleen de medewerkers en inwoners hebben hier een taak in ook wij als volksvertegenwoordigers! 

Ik wil mijn collega’s dan ook oproepen, voor zo ver dat ze dat nog niet deden, om veel en vooral vaak in gesprek te gaan met onze inwoners en bij hen op te halen wat er in hun directe omgeving leeft zodat we als we hier in deze zaal zijn op basis van de juiste afwegingen de goede kaders vast kunnen stellen.  En nee dit levert geen 100 % tevreden inwoners op want uiteindelijk zitten wij hier voor het algemeen belang.

Volgens ons is het ook geen oplossing om voor iedere ‘doelgroep’ een aparte werkgroep of commissie in te richten. We richten ons op alle inwoners, zij zijn allen welkom om met ons in gesprek te gaan en wij met hen (hoop ik). Daarom zijn wij ook blij met het extra budget dat is vrijgekomen om de positie van de raad te versterken. We hopen dat mensen het vertrouwen weer terug krijgen in de lokale politiek. Daarbij wil ik wel aantekenen dat onze fractie het belangrijk vindt om ook in gesprek te gaan met degenen die we niet altijd horen en zien de zogenaamde stille meerderheid. We moeten er goed over nadenken hoe we hen kunnen betrekken bij onze besluitvorming. En daar gaan we ook mee aan de slag bij de implementatie van de omgevingswet en de uitwerking van het raadswerkprogramma. 

Wonen en omgeving

In de voorjaarsnota is extra geld vrij gemaakt voor de openbare ruimte zodat er een inhaalslag gemaakt kan worden. Wij zijn blij met dit budget want hiermee krijgen onze inwoners een mooiere leefomgeving en dat is belangrijk voor het algemene welzijn en de brede welvaart. En niet alleen voor onze inwoners maar ook voor de economische kansen van onze mooie gemeente is dit belangrijk. Denk daarbij aan recreatie en toerisme, goed onderhouden fiets- wandel en vaarwegen zorgen voor een aantrekkelijke omgeving waarin ook toeristen graag zullen willen verblijven.

Voor wat betreft wonen ligt er een grote opgave, en die moeten we slim oppakken. Bijvoorbeeld: Tijdens de gesprekken die wij hebben gevoerd hebben we gemerkt dat onze oudere inwoners door willen stromen naar een kleinere woning. Met daarbij de uitdrukkelijke wens om in de vertrouwde omgeving te blijven. Dat betekent voor ons dat er ook gekeken moet worden naar het realiseren van woningen voor ouderen in onze kleinere kernen. Deze doorstroming zal ook resulteren in vrij komende woningen voor starters en gezinnen die op zoek zijn naar een grotere woning. Om dit allemaal goed vorm te kunnen geven moet er een start gemaakt worden met het bijwerken van de woonvisie. De woonvisie die er nu ligt voldoet niet aan de vraagstukken van deze tijd en is vooral op krimp gericht terwijl daar uitdrukkelijk geen sprake meer van is. Wij roepen het college dan ook op om hier zeker mee aan de slag te gaan.

Rotte kiezen

Door de hele gemeente staan verschillende verpauperde panden. Denk hierbij aan het voormalige pand van Koeneman in Hoogezand maar ook de voormalige surfshop aan de Hoofdweg in Siddeburen. Als VVD zijn wij geen voorstander van het aankopen van gronden en panden door de gemeente. Maar wij willen graag meedenken om toch een aantal zaken te realiseren. Bij de meevallers die er nu zijn zouden wij graag zien dat deze eenmalig ingezet worden om een aantal van deze hoofdpijndossiers op te lossen. Waarbij wij als uiterste oplossing onteigening ook niet willen schuwen. 

Gemeenschappelijke regelingen en financiën

In de voorjaarsnota is te lezen dat er een investering nodig is van € 600.000,- voor het verkeersproject Knijpsbrug. Wij staan als gemeente voor de helft aan de lat. Het project is nog niet gestart (bij mijn weten). Wordt er wel rekening mee gehouden dat ook voor dit project de kosten hoger uit kunnen vallen? 

Wij realiseren ons dat niet alle projecten gelijk zijn maar als we kijken naar het Brengpunt Vosholen schrikken wij wel van de hoogte van het aanvullende krediet dat nog nodig is. Uiteindelijk gaat het drie keer meer kosten dan van tevoren begroot is. Is op dit moment wel goed in kaart gebracht of er nog meer locaties of projecten zijn waar dit bij zou kunnen spelen?

Dan naar de Omgevingsdienst

Tijdens de informatieavond heeft onze fractie al aangegeven dat wij graag zouden zien dat onderzocht wordt of we de medewerkers die nu de niet milieutaken uitvoeren bij de ODG niet zelf in dienst zouden kunnen nemen. Waarmee we de WABO-plus taken weer zelf uit gaan voeren. Volgens ons kan dit een grote meerwaarde hebben, doordat we dan zelf weer de benodigde kennis in huis hebben.

Wij verwachten ook dat dit voor bijvoorbeeld het team ruimtelijke ontwikkeling een gunstig effect kan hebben. De lijnen worden korter en alle haken en ogen bij een project of ontwikkeling kunnen veel sneller en directer besproken worden. Met als uiteindelijk resultaat dat het vergunningsproces vlotter kan verlopen. 

Voorzitter, ik kom tot een afronding

Door de meicirculaire ziet de toekomst er wat gunstiger uit en dit biedt ons ook mogelijkheden om nieuw beleid te realiseren. Maar daarbij moeten we wel het inflatierisico in de gaten houden. Voor de VVD is het belangrijk dat het weerstandsvermogen goed op peil blijft zodat we aan onze verplichtingen blijven voldoen. En om verder te bouwen aan het herstel van het vertrouwen van onze inwoners moeten we realistisch blijven en geen toezeggingen doen waarvan we niet zeker zijn dat we ze waar kunnen maken.

Maar bovenal laten we slim samenwerken met elkaar en anderen. Want zoals vaak gezegd, alleen ga je sneller maar samen kom je verder! 

Tot zover voorzitter