Interview met Evert Offereins - nummer 1 van VVD Midden-Groningen

Wie is Evert Offereins?

“Ik ben getrouwd met Daphne Faber en woon in Froombosch. Ik werk bij KPN en help klanten om te profiteren van alle mogelijkheden die clouddiensten bieden. Klanten van KPN kunnen er op vertrouwen dat de dienstverlening veilig is en het altijd doet 24/7. En ook, dat wanneer een dienst even een storing heeft, KPN dat snel en vakkundig oplost.”

In hoeverre verschilt dat van hoe een gemeente werkt?

“Leuke vraag. De gemeente is ook een dienstverlener, waarvan je wilt dat haar diensten altijd beschikbaar zijn en je er niet teveel voor betaalt. Naast deze overeenkomsten zijn er echter ook wel verschillen. Het belangrijkste verschil is dat de inwoners van Midden-Groningen geen keuzevrijheid hebben waar zij diensten van de gemeente willen afnemen. Dat kan alleen in de gemeente Midden-Groningen. Een gemeente heeft geen concurrentie.

Als KPN een slechte dienst levert loopt de klant weg en zoekt een andere dienstverlener, die het beter kan. Dat kan een inwoner niet.”

“Met klanten bouw je als dienstverlener een relatie op. Je gunt elkaar iets en accepteert ook  dat er soms wat mis gaat. Zo moet het ook werken tussen een gemeente en haar inwoners. De inwoner moet erop kunnen vertrouwen dat als hij een bouwvergunning aanvraagt, dit verzoek deskundig wordt afgehandeld en de vergunning op tijd wordt verstrekt.  Maar ook dat het huisvuil wordt opgehaald en dat het groen in de gemeente netjes wordt bijgehouden. En dat je als inwoner voor de door de gemeente geleverde diensten een rechtvaardige prijs betaalt. Grootste probleem voor de gemeente is dat het vertrouwen in de overheid historisch laag is. Als nieuwe heringedeelde gemeente beginnen we op nul.”

Wat kan Midden-Groningen leren van KPN?

“Een gemeentelijke organisatie verschilt niet zo erg van een bedrijfsorganisatie. KPN heeft veel kleinere bedrijven opgekocht en geïntegreerd in de organisatie. Midden-Groningen is een fusie van drie oude organisaties in één nieuwe. Inhoudelijk deskundigen hebben meer verantwoordelijkheid gekregen en er zijn minder managementlagen. Voor sommige functies moesten nieuwe mensen aangetrokken worden. En kwalitatief goede mensen vinden is niet eenvoudig. De arbeidsmarkt is ook voor gemeenten een krappe markt waar talent schaars is. De afgelopen vier jaar zijn er veel personele wisselingen geweest in de gemeente en daar heeft de dienstverlening onder te lijden gehad. Met name voor initiatiefnemers die vergunningen nodig hadden was het wachten. Te lang wachten zelfs. Daar moet wel iets gaan veranderen de komende jaren, wil de gemeente het vertrouwen met de samenleving herstellen.”

Wat is het nieuwe verhaal van Midden-Groningen?

“We willen zorgen dat de inwoners zich gehoord voelen en zich herkennen in ons nieuwe beleid. Dat vergt een duidelijke communicatie en meer interactie met inwoners. Dat is niet altijd gemakkelijk en de coronacrisis heeft dit nog eens extra bemoeilijkt. Hier moeten nog grote stappen vooruit gezet worden de komende jaren. Stappen waarin we de inwoners beter weten te betrekken bij belangrijke zaken voor hen en hun vertrouwen in de gemeente vergroten. Want dat vertrouwen is nodig om gezamenlijk met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties nieuwe ontwikkelingen te kunnen oppakken in een vorm van participatie.”

Wat zijn de uitdagingen voor Midden-Groningen?

“Financieel heeft de gemeente nog steeds een uitdaging om elk jaar weer een sluitende begroting te kunnen presenteren. Er is nu tijdelijk iets meer ruimte, maar of dat ook structureel is, moet het nieuwe kabinet het komende jaar duidelijk maken. Dat betekent niet dat er niets kan. Er zijn een aantal Investeringsprojecten die eigen geld meebrengen in de gemeente. Binnen Nationaal Programma Groningen (NPG) wordt een kleine 100 miljoen geïnvesteerd in Midden-Groningen, deels met eigen projecten en deels via de provincie. Wij zien erop toe dat dit geld daadwerkelijk gaat bijdragen aan verbeteringen waar alle Midden-Groningers van profiteren. Dit zijn sociale projecten zodat meer mensen kunnen meedoen in de samenleving en ook op de arbeidsmarkt. Maar ook projecten die de leefomgeving verbeteren en zowel natuur, recreatie als economie stimuleren. Er voor zorgen dat dit geld juist besteed wordt en niet structureel de begroting van Midden-Groningen gaat belasten is een uitdaging.”

“Ook wordt geïnvesteerd in de economische zone A7/N33 tussen de stad Groningen en Winschoten/Veendam. Een uitdaging in de ruimtelijke ordening, waarbij de krappe beschikbare ruimte zorgvuldig bestemd moet worden in samenspraak met de inwoners die er de meeste hinder van gaan ondervinden.”

Welke rol wil de VVD spelen bij deze uitdagingen?

“Wij willen deelnemen aan een college dat van Midden-Groningen een mooiere plek wil maken. Een plek voor alle inwoners, ongeacht hun inkomen. Inwoners moeten trots op hun gemeente kunnen zijn. Het moet een plek zijn waar ze met veel plezier wonen en ook kunnen werken en recreëren. Dat lukt alleen als de gemeente haar inwoners opzoekt en naar ze luistert. Hierin moet de gemeente ook meer vertrouwen hebben in inwoners die met initiatieven komen. Minder voorschrijven hoe iets moet, maar vertrouwen dat de inwoner het beste voor heeft met zijn buurt, dorp of wijk.  Wij gaan als VVD graag deze uitdaging aan.”