Amendement Regiovisie Jeugdhulp

In de commissievergadering van 20 januari is de regiovisie Jeugdhulp besproken. Hier was forse kritiek op van vrijwel alle fracties en ook van de zorgaanbieders die via een inspraakreactie hun mening lieten weten. Maar de jeugdhulp is te belangrijk om deze visie dan maar weg te stemmen. Daarom heeft de VVD het initiatief genomen voor het schrijven van een Amendement dat in overleg met de woordvoerders van alle fracties en de beleidsambtenaren tot een aanvaardbaar alternatief heeft geleid.

Het Amendement vindt u hieronder terug,. Dit is afgelopen raadsvergadering 3 februari in stemming gebracht en door de volledige gemeenteraad gesteund. 

Dat is goed nieuws. Wij kunnen nu verder met de implementatie ervan en het college en de regio moeten aan de bak om de regiovisie meer inhoud te geven aan de ontwikkeltafels en ook de positie van de gemeenteraden in de regio borgen.


Het amendement past het besluit in het raadsvoorstel als volgt aan:

Besluit het raadsvoorstel aan te passen door het vervangen van de beslispunten onder punt 1. Met de volgende tekst:

“Stelt de regiovisie vast met de volgende aanvullingen:

  • De raad wordt voor de zomer geïnformeerd over de uitkomsten van de ontwikkeltafels als aanvulling op de regiovisie. Hierbij krijgt ook de landelijke hervormingsagenda nadrukkelijk een plek, en wordt aangegeven hoe er ook na de invoering van een hybride inkoop model een dekkend zorglandschap in onze regio gewaarborgd is.
  • Er vindt een analyse plaats van de oorzaken van de stijgende vraag naar Jeugdhulp, gerelateerd aan de 6 ontwikkelopgaven, als aanvulling op de regiovisie.
  • Het college betrekt de raad, voordat lokaal definitieve afspraken worden gemaakt, bij de keuze welke vorm van jeugdhulp op een andere manier dan via de ‘open house-methode’ wordt ingekocht en geeft daarbij aan waar het specialistische jeugdhulp betreft met een duidelijke definitie van wat onder specialistische jeugdhulp wordt verstaan.
  • Op basis van de regiovisie en de uitkomsten van de ontwikkeltafels presenteert het college een lokale uitvoeringsagenda voor de implementatie van de regiovisie met de hierboven genoemde aanvullingen.
  • Het college start in de regio het gesprek met de andere gemeenten, over de positionering van de gemeenteraden in de jeugdhulp om duidelijkheid te scheppen over wat het mandaat van de regio is en wat aan de gemeenteraden is.” 

Het volledige amendement met vindt u in de bijlage.