Initiatiefvoorstel rem op de RES

Midden-Groningen niet in staat een vuist te maken richting den Haag. Initiatief voorstel van Gemeentebelangen en de VVD vindt geen steun en men komt niet met alternatieven ondanks de harde woorden tijdens het spoeddebat op 13 januari. Dit was de bijdrage van de VVD tijdens de behandeling in de raadsvergadering op 3 februari

Voorzitter,

Op 13 januari hadden we een spoeddebat over de verhoogde gaswinning in Groningen en het debacle met de SNN-subsidie. Naast wat we zelf in de regio niet goed hebben ingeschat, was het met name de houding van de Randstad richting onze regio die de verontwaardiging van de voltallige raad opriep.

Om de verontwaardiging niet opnieuw af te doen met een goed gesprek met de staatssecretaris en een boze brief naar de minister, nam Gemeentebelangen het initiatief om te kijken welke stappen wij dan als Midden-Groningen konden nemen om onze verontwaardiging ook in iets tastbaars om te zetten. Mijn fractie heeft zich hierbij aangesloten en de motie om met een initiatiefvoorstel hiervoor te komen vond brede steun in de gemeenteraad.

Nu 3 weken later, ligt er een initiatiefvoorstel om op de rem te trappen in de Regionale Energie Strategie (RES) die vanuit den Haag over Nederland en dus ook Groningen wordt uitgerold. Niet om de inspanningen die onze eigen inwoners zelf of gezamenlijk plegen om hun eigen energievoorziening klaar te maken voor een gas-loze toekomst te frustreren. Wel om het mooie open landschap in onze gemeente niet verder aan te tasten met nog meer zonneparken en windmolens dan wij bij de RES 1.0 hebben ingebracht.

Bij de vaststelling van RES 1.0 heeft de VVD fractie, net als de fractie van Gemeentebelangen, al aangegeven dat onze regio en ook onze gemeente naar verhouding erg veel bijdraagt aan de gevraagde hernieuwbare energie in de RES. Dat mocht wat ons betreft best iets minder.  Maar de gemeenteraad besliste anders.

We hebben de afgelopen raadsperiode een zonneparkenbeleid aangenomen waarin er de mogelijkheid voor de ontwikkeling van zonneparken wordt geboden met drie voorwaarden:

  • alleen in de aangewezen zoekgebieden
  • alleen wanneer er bij de lokale gemeenschap draagvlak voor is 
  • niet meer dan in totaal 600 ha.

Daarnaast heeft de Gemeenteraad zich ook uitgesproken tegen de komst van grote windmolens en dit nog een keer bevestigd na onrust hierover rond Hellum. Mijn fractie is tevreden met de reactie van het college, dat dit beleid nog steeds staat en gaat er ook vanuit dat elk initiatief nog steeds tegen deze meetlat wordt aangehouden en bij het niet voldoen aan één van deze drie criteria het initiatief niet voor vergunningverlening in aanmerking komt.

Wij vinden dat belangrijk gezien de ontwikkelingen in het dichter bevolkte deel van ons land. In veel regio’s blijkt het erg ingewikkeld om de zonne- en windparken te realiseren en menig initiatief stuit op weerstand van de lokale bevolking die aan de ene kant wel aandacht heeft en zelfs vraagt, voor een fossielvrije toekomst, maar de consequenties daarvan niet in hun achtertuin accepteren en alle hen openstaande juridische wegen bewandelen. Hoe gaat dat straks verder? We zijn er namelijk nog lang niet om in 2050 zonder gas te kunnen. Daarvoor is nog minstens 4x de hoeveel hernieuwbare energie nodig dan bij RES 1.0 werd gevraagd. Wij willen graag voorkomen dat regionaal of landelijk de indruk ontstaat dat daar in onze regio voldoende ruimte dan wel draagvlak voor is. Daarom ook dit initiatiefvoorstel. Genoeg is genoeg.

In de reactie van het college lezen we ook dat aan de drie in het initiatiefvoorstel benoemde voorwaarden wordt gewerkt. Het college heeft dezelfde wens als de initiatiefnemers en dat is mooi, maar van wensen is het altijd maar de vraag of ze uitkomen. Het is voor ons moeilijk te accepteren dat wij als gemeente en als regio geen andere drukmiddelen hebben richting het Rijk dan blijven praten en af en toe een gerechtelijke uitspraak.

De fractie van de VVD gaat er van uit dat het college alles in het werk stelt om verdere gaswinning te voorkomen en vertrouwd er op dat de college en gemeenteraad van Midden Groningen niet zullen meewerken in de verdere afbraak van ons mooie landschap voor energieopwekking voor de Randstad.